CNG - Stlačený zemní plyn

CNG je zkratka anglického názvu pro stlačený zemní plyn - Compressed Natural Gas.

Zemní plyn je užíván jako motorové palivo v klasických spalovacích motorech, benzínových nebo přímo plynových. Lze ho využívat jednak ve formě stlačeného plynu - CNG (tlak 250 barů), tak ve zkapalněné formě - LNG (při teplotě – 162°C).

 

LNG - zkapalněný zemní plyn - Liquefied Natural Gas.

LNG je zkratka pro zkapalněný zemní plyn (z anglického Liquefied Natural Gas Zemní plyn se ve zkapalnělé formě v přírodě prakticky nevyskytuje. Je zkapalňován po vytěžení, aby mohl být dopravován na odbytiště, většinou pomocí tankerů. Lodní dopravou může být zemní plyn přepravován pouze ve formě LNG. Lodní flotila pro transport LNG je ale omezená a současně náročná na bezpečnost i údržbu. Lodní terminály pro LNG jsou nákladné a je jich málo.

 

Zkapalňování je poměrně riskantní a především energeticky náročný proces. Zemní plyn je po ropě považován za druhé energeticky nejvydatnější a nejvýhřevnější palivo. Zkapalňování, které vyžaduje mnoho energie, jeho energetickou bilanci rapidně snižuje (současné ERoEI zemního plynu se pohybuje v rozmezí 8-20).

LNG se v některých státech, např. Itálie, USA, Japonsko, začal používat ve větším měřítku jako alternativní palivo pro automobily, neboť vyfukové plyny z jeho spalování jsou podstatně méně škodlivé zejména v porovnání s dieselovými motory

 

 

dole